[ Τελευταία Νέα ] << >>
(1/3) 4/27/12
Σεμινάρια για γονείς 2012 περισσότερα
(2/3) 3/1/12
Αν το παιδί σας θα φοιτήσει στην πρώτη τάξη ελέγξτε τη σχολική του ετοιμότητα και προλάβετε δυσμενείς εξελίξεις στην εξέλιξη του γραπτού λόγου. περισσότερα
(3/3) 2/9/12
Μετρήστε τη φωνή σας και αυξήστε τις δυνατότητές της. Η συνεργασία του Ινστιτούτου "λόγος" με τη Ρινολογική Ομάδα Αθηνών διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φωνιατρική εκτίμηση και θεραπεία. περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:
ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ.


Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2007

Γιώργος Κ. Φούρλας,
M.Ed., M.Sc.SLT, MRCSLT
Λογοπεδικός
«λόγος», Ινστιτούτο για τις Διαταραχές Επικοινωνίας.

Περίληψη

Η υπόθεση της φωνολογικής δυσλειτουργίας σαν αιτία και σαν προγνωστικός παράγων στις διαταραχές του γραπτού λόγου συζητείται μέσα από κλινικά παραδείγματα με έμφαση στις τυπικές και άτυπες δοκιμασίες αξιολόγησης. Γίνεται αναφορά στον τρόπο που τα ψυχογλωσσολογικά μοντέλα ερμηνεύουν διαφορετικού είδους δυσκολίες στο γραπτό λόγο και υποδεικνύονται δοκιμασίες που αξιολογούν τα υποσυστήματα και τις προσβάσεις που προβλέπονται από τα μοντέλα αυτά. Με τη χρήση των μοντέλων συζητείται, πώς δυσκολίες στον κινητικό προγραμματισμό αλλά και σε σημασιολογικό επίπεδο, μπορεί να αντανακλώνται στην ανάγνωση και στη γραφή. Επιβεβαιώνεται ο παράλληλος και αλληλεπιδραστικός τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας των υποσυστημάτων της γλώσσας και εντοπίζεται η ανάγκη αξιολόγησης του γλωσσικού συστήματος σε επίπεδο περιεχομένου, μορφής και χρήσης για λόγους ερμηνείας και διαφορικής διάγνωσης των δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή. Όσον αφορά τη χρήση ειδικά, θεωρώντας ότι ο γραπτός λόγος εξυπηρετεί την ανταλλαγή νοημάτων με σκοπό την επικοινωνία, οι διαταραχές του λογίζονται σαν επικοινωνιακές διαταραχές και υποδεικνύονται μέθοδοι αξιολόγησης και σε αυτόν τον τομέα.

Abstract

According to the �phonological deficit hypothesis� poor reading skills are due to poor phonological awareness skills. Analysing samples of written and spoken language we discuss this hypothesis with reference to formal and informal assessments of the phonological system. Focussing οn specific case examples we adopt a psycholinguistic perspective to explore, how specific speech and language problems, such as developmental verbal dyspraxia and specific language impairment, often have associated literacy problems. We discuss assessment options within the context of the psycholinguistic models under consideration. Considering language as a complex system that requires the coordinated action of many interacting subsystems (phonology, syntax, morphology, semantics, pragmatics), we discuss the need of an overall language assessment for the purposes of a differential diagnosis. The pragmatic aspects of communicating via written language, have been pointed out and possible assessments are discussed.

 


Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΩΝ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ:
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟ-ΚΑΙ ΜΕΤΑ- ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ


Λιουντμίλα Κιρπότιν και Βικτώρια Δημητρακή
«λόγος», Ινστιτούτο για τις Διαταραχές Επικοινωνίας


Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του Ανιχνευτικού ΜέταΦΩΝ τεστ και του Προγράμματος Ενίσχυσης Φωνολογικής Επίγνωσης, μέσα από την παρουσίαση μελέτης δεκατεσσάρων παιδιών που αξιολογήθηκαν και ακολούθησαν το πρόγραμμα κατά το τέλος της φοίτησης τους στο νηπιαγωγείο. Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση των μεταφωνολογικών τους δεξιοτήτων με απότερο στόχο την ομαλή μετάβαση στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και της γραφής.Τα 14 παιδιά που επιλέχθηκαν, παρουσίαζαν εξελικτική φωνολογική διαταραχή. Οκτώ από τα παιδιά είχαν ολοκληρώσει το φωνολογικό τους σύστημα, γενικεύοντας τα φωνήματα στην αυθόρμητη ομιλία τους και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Τα 6 συνέχιζαν να έχουν αρκετές δυσκολίες σε επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης και αποτέλεσαν την παθολογική ομάδα.Όλα αξιολογήθηκαν με το Ανιχνευτικό ΜέταΦΩΝ τεστ πριν και μετά το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Φωνολογικής Επίγνωσης. Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Φωνολογικής Επίγνωσης αναπτύχθηκε σε 13 συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα σαράντα ημερών (Μάϊος-Ιούνιος).Τα 13 από τα 14 παιδιά έδειξαν σημαντική βελτίωση στην επίδοση τους κατά την επαναξιολόγηση τους με το Ανιχνευτικό ΜέταΦΩΝ τεστ. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη σημασία της χρήσης του Ανιχνευτικού ΜέταΦΩΝ τεστ ως ανιχνευτικού εργαλείου πριν την παρακολούθηση της πρώτης δημοτικού καθώς και την αποτελεσματικότητα που έχει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Φωνολογικής Επίγνωσης για την επίλυση δυσκολιών τέτοιας φύσης.

ABSTRACT
The purpose of this presentation is to show the Screening MetaFON test’s ability of depicting difficulties in metaphonological skills and reading readiness and to evaluate the effectiveness of a Phonological Awareness Enhancement Programme. The study sample included 14 children attending last year of preschool. The MetaFON test was used both before and after their involvement in the Phonological Awareness Enhancement Programme. The programme took place at the end of the school year (May – June). The programme’s objective was to improve their metaphonological skills, which would help in the acquisition of skills such as reading and writing and therefore make the transition to primary school smoother. The programme took place for 13 sessions over 40 days. The 14 children that were selected for the study had previously been diagnosed with a phonological disorder. The control group consisted of eight children which had completed their individual speech therapy sessions. The remaining six children continued to have several difficulties with their phonological awareness and formed the target group. When the program was completed, the children were re-evaluated using the MetaFON test to show any changes in their performance. 13 out of 14 children showed significant improvement in their performance. The results of this study demonstrate the importance of the MetaFON test as a screening tool before the child enters the first grade, as well as the effectiveness of a programme such as the Phonological Awareness Enhancement in dealing with the difficulties of this nature.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δημοσιεύσεις παρακαλώ επισκεφθείτε τα άρθρα on line